close
تبلیغات در اینترنت
کوروش،آریایی،علی،ذوالقرنین،نژاد برتر،ایران،کوروش نما،IRANIAN

پایگاه سیاسی مذهبی سدرةالمنتهی

نوشته شده توسط : S.S.N

بنام الله پاسدار حرمت خون شهیدان

با سلام و درود به پیشگاه قطب عالم امکان و سربلندی برای جمهوری اسلامی ایران

ﮐﻮرش ای ذواﻟﻘﺮﻧﯿﻦ ﮐﺘﺎب آﺳﻤﺎﻧﯽ، از ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﯿﮏ ﺗﻮ ﻧﻤﯿﺘﻮان ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪ اﻣﺎ ﻋﺪه ای ﺳﻌﯽ دارﻧﺪ ﺗﻮ را " ﻧـﻘـﻄـﻪ ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ اﺳـﻼم " ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.

 ﻫﻤﺎن دﯾﻨﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﻮ هم ﻋﺮﺿﻪ ﻣیﺸﺪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻏﻮش ﺑﺎز ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﯽ.

 ﻫﻤﺎن دﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﭼﺎرﭼﻮﺑﺶ ﺧﺪا و دﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﺎر، ﮐﺮدار و ﭘﻨﺪار ﻧﯿﮏ اﺳﺖ. 

ﻧﻤﯽ داﻧﻢ ﭼﺮا ﻣﺎ را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﻟﮕﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺗﺎ از الگو گیری از مولایمان ﻋـﻠـﯽ (ع)؟!! 

 کورش جان ﺗﻮ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺷﺎﻫﯽ ﺧﺎﮐﻬﺎ ﻓﺘﺢ ﮐﺮدی و ﻋﻠـﯽ (ع )ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ ﭼﻮﺑﯽ دلها را...

 ﭼﺮا ﺳﺨﻦ از ﺑﺨﺸﺶ و آزادی انتخاب ﺗﻮ در دﯾﻦ ﻫﺴﺖ اﻣﺎ ﮐﺴﯽ از ﺑﺨﺸﯿﺪن و ﺑﺨﺸﻮدن ﻋـﻠـﯽ(ع ) ﺣﺮﻓﯽ ﻧﻤﯽ زﻧﺪ؟!! 

 ﺗﻮ ﺷﺎه ﺑﻮدی و ﺑﺨﺸﯿﺪی...

ﺗﻮ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎدی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﻮدی و ﺑﺨﺸﯿﺪی...

اﻣﺎ ﻣﻮﻻی ما ﻋﻠﯽ (ع ) و اداﻣﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن راﻫﺶ، در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻗﻨﺎﻋﺖ، ﺑﺨﺸﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺨﺸﻮدﻧﺪ، ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﯽ ﻏﺬای ﺧﻮد را ﺑﻪ دﯾﮕﺮی دادﻧﺪ. 

 

 ﮐﻮرش جان ﺗﻮ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺖ ﻧﺒﻮدی و اوﻟﯿﻦ ﮐﺎﺗﺐ ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻞ ﺑﻮدی و ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪ ات را ﺑﻪ ﯾﮏ ﭼﺸﻢ ﻧﮕﺎه ﻣﯿﮑﺮدی. 

 اﻣﺎ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻨﮓ ﺗﻮرا ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ و ﺑﺮ ﻃﺒﻞ آرﯾﺎﯾﯽ ﺑﻮدن ﺧﻮد ﻣﯿﮑﻮﺑﻨﺪ اما ﺑﺎ ﻧﺎم و آوازه ﺗﻮ ﺷﺪﯾﺪا اﺳﻼم ﺳﺘﯿﺰی ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و اعراب را تحقیر میکنند.

 

ﻣﺮداﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ اﺑﺮوهاﯾﺸﺎن از ﻣﻮ ﻧﺎزک ﺗﺮ اﺳﺖ و ﻣﺪﻋﯽ ﺗﻤﺪن اﺻﯿﻞ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ !

زﻧﺎﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه اﻧﺪ ﻣﻘﻠﺪ ﻣﺪﻫﺎی ﻋﺮﯾﺎن ﻏﺮﺑﯽ،ﮐﻪ ﺷﺪﯾﺪا ادﻋﺎی ﺑﺎﻧﻮی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮدن را دارﻧﺪ. 

ﮐﻮرش جان،

ﺗﻮ ﺑﻪ اﻧﻬﺎ ﺑﮕﻮ در ﮐﺘﯿﺒﻪ ﻫﺎ و ﺳﻨﮓ ﻧوﺸته ﻫﺎی ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﻫﯿﭻ ﻣﺮدی ﮔﻮﺷﻮاره ﺑﻪ ﮔﻮش و اﺑﺮو ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ. 

ﻫﯿﭻ ﭘﯿﮑﺮ ﺧﺎﻧﻣﯽ ﺑﺮﻫﻨﻪ و ﺑﺪ ﺣﺠﺎب ﻧﯿﺴﺖ. 

ﮐﻮرش جان، آﯾﺎ ﺗﻮ و ﺧﺪای ﺗﻮ راﺿﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﺘﻌﺼﺒﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ. 

 ای ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ﻋﺎدل، ﺗﻮ ﯾﮑﺘﺎ ﭘﺮﺳﺖ ﻗﺒﻮل، اﻣﺎ آﯾﺎ اﺳﻼم ﺗﻀﺎد و ﺗﻨﺎﻗﻀﯽ ﺑﺎ آیین  ﺗﻮ دارد ﮐﻪ ﻋﺪه ای ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ اﯾﻦ دو را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻢ ﻋﻠﻢ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎن ﻫﻢ ﺑیاﻧﺪازﻧﺪ؟

 آﯾﺎ اﻫﻮرای ﺗﻮ ﻫﻤﺎن اﷲ ﻧﯿﺴﺖ ؟ 

آﯾﺎ دﯾﻦ اﺳﻼم ﻧﺴﺨﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ آﯾﯿﻦ ﻣﻨﻘﻀﯽ ﺷﺪه زرﺗﺸﺖ و ﻣﺴﯿﺢ یهود و زبور ﻧﯿﺴﺖ ؟

 آﯾﺎ اﮔﺮ اﮐﻨﻮن ﺧﻮد زﻧﺪه ﺑﻮدی ﺑﺎز ﺑﻪ آﯾﯿﻦ ﻣﻨﻘﻀﯽ ﺷﺪه زرﺗﺸﺖ ﻣﯿﻤﺎﻧﺪی ﯾﺎ دﯾﻦ ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﺮﺗﺮ را ﺑﺮﻣﯿﮕﺰﯾﺪی؟ 

آری ﮐﻮرش جان ﺧﻮاب دﯾﮕﺮ ﺑﺲ اﺳﺖ و ﺑﺮﺧـﯿـﺰ و ﺧﻮد را از ﭼﻨﮓ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﻮ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺪای ﺗﻮ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ رﻫﺎ ﮐﻦ. 

 ﮐﻮﺭﺵ جان. 

خواب بس است بیدار شو. 

شاه مملکت ما روزی به شما گفت آسوده بخواب که ما بیداریم. 

ولی خداییش خودش بخواب همیشگی رفت. 

اما ما حالا میگوییم بیدار شو که عده ای کورش نما دارند آبرویت را صد پاره می کنند...

وبگاه سیاسی مذهبی سدرةالمنتهی

S.S.N:: موضوعات مرتبط: مذهبی ,
:: برچسب‌ها: کوروش , آریایی , علی ,
:: بازدید از این مطلب : 72
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 5
تاریخ انتشار : | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

ابزار هدايت به بالاي صفحه

.

پرده خوش امد گويي

.

.

دريافت کد باکس